Clicky
Skip to main content
0 votes
5k views
آیا در ساختمانی که داراي طبقات مرتفع و با ارتفاع هاي مختلف (بیش از 3.5 متر) است، می توان از ضریب ...
0 votes
4k views
ضریب ارتفاع محاسبه شده براساس ضوابط مندرج در پیوست دو فهرست هاي بهاي واحد پایه ابنیه سالهاي 1377 ...
0 votes
4k views
نحوه عمل براي تعیین قیمت جدید براساس ضوابط بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان در قراردادهاي منعقده ب...
0 votes
5k views
باتوجه به آن که مقرر شده است در برآوردهایی که براساس فهرست بهاي پایه سال 1388 تهیه می گردند ضرایب...
0 votes
5k views
با توجه به اینکه محل اجراي یک پروژه در شهر جدید پردیس (بومهن) می باشد و فهرست بهاي پایه قرارداد ف...
-2 votes
5k views
در پیمانهایی که هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت مقطوع پیش بینی شده است لیکن به دلایلی خارج از ق...
0 votes
4k views
در فهرست بهاي منضم به یک پیمان با موضوع “تهیه، حمل، نصب و راه اندازي تجهیزات مکانیکال، برق،...
0 votes
6k views
در پیمانی با موضوع اجراي عملیات ابنیه و محوطه و منعقده بر اساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 138...
0 votes
5k views
در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد، با توجه به این که تمدید مد...
0 votes
4k views
در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند (2-17) پیوست ...
0 votes
4k views
با توجه به شرح ردیفهاي 35040900 و 35041000 در دفترچه شرح ردیفهاي سدسازي سال 1379 منضم به قرارداد ...
0 votes
4k views
در فصل هشتم فهرست بهاي سال 1388 شبکه توزیع آب آیتم هایی براي برآورد مرمت و ترمیم نوار حفاري (0807...
0 votes
4k views
پروژه اي براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392 منعقد شده است. نحوه محاسبه بهاي واحد انج...
1 vote
5k views
در یک پروژه، در خصوص ردیف هاي پرداخت قیمت پنجره هاي UPVC پیمانکار و کارفرما اختلاف نظر دارند. اکن...
0 votes
3k views
با توجه به اینکه ردیف شماره 220101 از فهرست بهاي ابنیه سال 1387 مربوط به تهیه و نصب سنگ پلاك در س...
0 votes
3k views
ردیف 110602 فهرست بهاي ابنیه سال 1385 (مطابق بند 7 مقدمه فصل یازدهم) جهت نماسازی هاي آجري که نماچ...
0 votes
3k views
در یک پروژه احداث نیروگاه، منعقد شده براساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1387، براي بررسی پاره ...
0 votes
4k views
درخصوص آنالیز ردیف 100203 منظور از تیرچه و بلوك سفالی توخالی همان تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه ...
0 votes
4k views
مبناي برآورد و قیمت یک قرارداد فهرست بهاي ابنیه 1388 می باشد و یکی از آیتم هاي کاري در این پروژه ...
0 votes
3k views
در فهرست بهاي ابنیه سال 1387 پرداخت هزینه اتصالات تودلی تیر حمالها به ستون ها (که پس از نصب تیرها...
Showing 21 - 40 of 116 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور