Answered باز
0
0

با توجه به اینکه محل اجراي یک پروژه در شهر جدید پردیس (بومهن) می باشد و فهرست بهاي پایه قرارداد فهرست بهاي 1380 میباشد، ضریب منطقه اي ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی چگونه محاسبه می گردد؟

  • You must to post comments
Best Answer
-2
0

ضریب منطقه اي استان تهران طبق بخشنامه شماره 15 / 54 / 489 – 1 مورخ 1361/1/16 ابلاغ شده است، در صورتیکه نام منطقه مورد نظر در مناطقی که براي آنها ضریب منطقه اي تعیین شده در بخشنامه مزبور موجود نباشد از ضریب منطقه اي شهرستان یا بخشی که منطقه مورد نظر در آن واقع شده در هنگام تهیه برآورد براي برگزاري مناقصه و عقد قرارداد استفاده میشود.

همانطوري که در فوق تصریح گردید چنانچه ضریب منطقهاي در برآورد اولیه منضم به پیمان منظور نشده باشد قابل پرداخت نخواهد بود.

  • You must to post comments
Showing 1 result