Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

ضریب ارتفاع محاسبه شده براساس ضوابط مندرج در پیوست دو فهرست هاي بهاي واحد پایه ابنیه سالهاي 1377 به بعد، به چه اقلامی از کار تعلق می گیرد؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي منعقده براساس فهرس ت هاي بهاي واحد پایه رشته ابنیه سالهاي 1377 الی 1387 ضریب ارتفاع براساس ضوابط و رابطه مندرج در پیوست 2 فهرست بهاي ابنیه سال مورد عمل در پیمان محاسبه و در برآورد هزینه عملیات اج راي پیمان منظور می گردد. در این صورت ضریب ارتفاع پیش بینی شده در پیمان به تمام اقلام کار در طبق هاي که ارتفاع آن بیش از 3.5 متر است، از تراز (معماري) کف آن طبقه تا تراز (معماري کف طبقه بالایی، به استثناي مصالح پایکار تعلق می گیرد.

بدیهی است مبلغ مربوط به ضریب ارتفاع تنها در صورتی که در برآورد هزینه اجراي کار منضم به پیمان منظور شده باشد، قابل پرداخت است.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور