Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در فهرست بهاي ابنیه سال 1387 پرداخت هزینه اتصالات تودلی تیر حمالها به ستون ها (که پس از نصب تیرها و هنگام مونتاژ در ارتفاع اجرا میشود) مشمول ردیف 090702 می گردد یا از ردیف دیگري پرداخت میشود؟

منظور از اتصال زیرسري که روي ستون و روي زمین اجرا م یگردد، نبوده و مربوط به قطعاتی (نظیر ورق) می باشد که در ارتفاع و هنگام مونتاژ اجرا می شود.

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

طبق مفاد مقدمه فصل نهم (کارهاي فولادي سنگین)، تهیه، برشکاري و جوشکاري اتصالات واسطه بین ستون ها با حمال ها یا خرپاها یا تیرها، همراه با متصل کردن آنها با کمک جوش و ساییدن، مشمول قیمت هاي تهیه و نصب ستون میباشد و ردیف 090702 فصل نهم (کارهاي فولادي سنگین) به آن تعلق نمی گیرد و بنابراین ردیف 090702 یاد شده قابل پرداخت نمیباشد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور