Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در فصل هشتم فهرست بهاي سال 1388 شبکه توزیع آب آیتم هایی براي برآورد مرمت و ترمیم نوار حفاري (080701، 080702 و 080703) ذکر گردیده و همچنین براي برآورد ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري فهرست بهاي مجزایی به شماره 74427 / 22 / 20 مورخ 1388/8/11 توسط معاونت نظارت راهبردي منتشر گردیده است، باتوجه به اختلاف در مبالغ دو فهرست بهاي یاد شده که براي برآورد و تهیه اسناد مناقصه براي مرمت و ترمیم نوار حفاري معابر شهري کدام یک از موارد فوق می بایست توسط مشاوران ملاك عمل قرار گیرد؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

فهرست بهاي ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري مربوط به اخذ هزینه هاي ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري از سوي شهرداري از سازما نهاي آب، برق، شرکت مخابرات، شرکت گاز و … می باشد. در صورتی که کارفرما در نظر دارد کار را به پیمانکار واگذار نماید براي برآورد هزینه عملیات ترمیم و بازسازي نوار حفاري لوله گذاري پروژه هاي عمرانی باید از ردیفهاي مربوط در فصل مرمت نوار حفاري فهرست بهاي واحد پایه شبکه توزیع آب استفاده نمایند.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور