Answered باز
0
0

در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد، با توجه به این که تمدید مدت پیمان ناشی از قصور پیمانکار نمیباشد، ردیفهایی از هزینه هاي کارگاه که به طور مستمر و ماهیانه در نظر گرفته شده، در طول مدت تمدید چگونه به پیمانکار پرداخت میگردد؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در قراردادهاي منعقده براساس فهرست هاي بهاي واحد پایه سالهاي 1377 تا 1387 تغییرات مدت پیمان بر اساس ضوابط مقرر در ماده 30 شرایط عمومی پیمان صورت میگیرد و در چارچوب پیمان خسارتی از بابت تمدید مدت مجاز قابل پرداخت نیست و مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه مندرج در قرارداد قابل افزایش نمیباشد.

  • You must to post comments
Showing 1 result