Clicky
Skip to main content
Answered باز
1
0

باتوجه به آن که مقرر شده است در برآوردهایی که براساس فهرست بهاي پایه سال 1388 تهیه می گردند ضرایب بالاسري، منطقه اي و ارتفاع منظور نگردد، بطور مسلم ضریب پیشنهادي پیمانکار از ده درصد بالاتر خواهد رفت. در این صورت رعایت محدودیت ده درصد پلوس چگونه خواهد بود؟

  • You must to post comments
Best Answer
4
0

با ابلاغ قانون برگزاري مناقصات مورخ 1383/11/26 محدودیتی براي ضریب پیشنهادي پیمانکار برنده مطرح نخواهد بود، زیرا ارزیابی فنی بازرگانی و ارزیابی مالی (مواد 19 و 20 قانون) فرآیندهاي قانونی هستند که به منظور حفظ منافع ملی و انتخاب بهینه پیشنهاد قیمت در انطباق با مبانی مطرح شده در آنها، در اختیار کمیسیون مناقصه قرار گرفته اند.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور