Clicky
Skip to main content
2 votes
10k views
مطابق ردیف 1 بند “الف” ماده 30 شرایط عمومی پیمان، قراردادي به 25 درصد دستور کار اضافی...
2 votes
0 answers
7k views
“به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده...
  • Guest asked 7 سال ago
  • last active 7 سال ago
1 vote
5k views
چنانچه به دستور کارفرما، عملیات اجرایی پروژه، براي مدت معین بدون تادیه هزینه هاي دوران توقف، معلق...
1 vote
6k views
در یک پروژه، در خصوص ردیف هاي پرداخت قیمت پنجره هاي UPVC پیمانکار و کارفرما اختلاف نظر دارند. اکن...
1 vote
5k views
باتوجه به آن که مقرر شده است در برآوردهایی که براساس فهرست بهاي پایه سال 1388 تهیه می گردند ضرایب...
1 vote
6k views
با توجه به مفاد مندرج در ردیفهاي 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع ) فهرست بهاي واحد پایه ابنی...
1 vote
2k views
سلام بنده در فرایند مناقصه برنده ساخت یک ساختمان با فهرست بهای پایه سال ۹۹ شدم . در اسناد مناقصه ...
  • علی asked 3 سال ago
  • last active 3 سال ago
0 votes
7k views
در ارتباط با نحوه محاسبه مدت زمان تاخیر مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل، با توجه به اینکه تاکن...
0 votes
8k views
برخی از مهندسین مشاور با استناد به بند (6-1) بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082 – 1 مورخ 1360/...
0 votes
6k views
آیا هزینه تعلیق به پیمانکار به تعلیق هایی که در مدت اولیه پیمان ابلاغ گردیده پرداخت میگردد یا خیر...
0 votes
7k views
به استناد آیین نامه استانداردهاي اجرایی طرح هاي عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چ...
0 votes
7k views
آيا بند ( 4) مندرج در بخشنامه شماره 661740 / 95 مورخ 1395/05/18 با موضوع شاخص هاي قطعي دوره هاي س...
0 votes
5k views
در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند (2-17) پیوست ...
0 votes
5k views
در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد، با توجه به این که تمدید مد...
0 votes
11k views
در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسري به خریدهاي فاکتوري، از آنجا که براساس فهرست بهاي واحد پایه سال 13...
0 votes
4k views
به اقلام فاکتوری چه ضرایبی تعلق می‌گیرد و کدام بخشنامه این موضوع را توضیح داده است؟
  • Mehdi asked 3 سال ago
  • last active 3 سال ago
-1 votes
5k views
چنانچه در قراردادهاي الحاقیه که در ادامه اتمام پروژه منعقد می گردند، در هنگام تنظیم صورت وضعیت قط...
-1 votes
11k views
در یک قرارداد ضمیمه برآورد کارفرما با کار اجرا شده مغایرت دارد به نحوي که احجام عمده اي از کار بی...
-1 votes
4k views
در بند (1-2) بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082 – 1 مورخ 1360/09/02 (نحوه محاسبه تمدید مدت به ...
-1 votes
8k views
در مقطعی از یک پروژه، کارفرما عملیات را متوقف و خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ نموده است، در ای...
Showing 1 - 20 of 117 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور