Clicky
Skip to main content
-1 votes
11k views
در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسري به خریدهاي فاکتوري، از آنجا که براساس فهرست بهاي واحد پایه سال 13...
-1 votes
11k views
در یک قرارداد ضمیمه برآورد کارفرما با کار اجرا شده مغایرت دارد به نحوي که احجام عمده اي از کار بی...
2 votes
10k views
مطابق ردیف 1 بند “الف” ماده 30 شرایط عمومی پیمان، قراردادي به 25 درصد دستور کار اضافی...
-1 votes
9k views
در راستاي اجراي یک پروژه، پیمانکار در شهریور ماه سال 1387 اقدام به تهیه آهن آلات پروژه به میزان 1...
-1 votes
8k views
در مقطعی از یک پروژه، کارفرما عملیات را متوقف و خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ نموده است، در ای...
0 votes
7k views
در رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل یکی از پیمانکاران اختلافی بین مشاور و پیمانکار به شرح زیر وجود دارد...
0 votes
7k views
برخی از مهندسین مشاور با استناد به بند (6-1) بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082 – 1 مورخ 1360/...
0 votes
7k views
در ارتباط با نحوه محاسبه مدت زمان تاخیر مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل، با توجه به اینکه تاکن...
0 votes
7k views
در یک قرارداد با مدت پیمان 2 سال، پس از طی این مدت پیشرفت پروژه تنها برابر 40 درصد از کل قرارداد ...
2 votes
0 answers
7k views
“به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده...
  • Guest asked 7 سال ago
  • last active 7 سال ago
0 votes
7k views
در پیمانی با موضوع اجراي عملیات ابنیه و محوطه و منعقده بر اساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 138...
-1 votes
7k views
در صورت خاتمه پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به چه صورت محا...
-1 votes
7k views
با توجه به دستورالعمل تعدیل آحاد بهاي پیمانها در صورتی که ضریب تعدیل در فرمول محاسبه تعدیل منفی و...
0 votes
7k views
به استناد آیین نامه استانداردهاي اجرایی طرح هاي عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چ...
0 votes
7k views
با توجه به ماده 29 شرایط عمومی پیمان در ارتباط با ابلاغ 25 درصد مازاد بر مبلغ و مدت اولیه قرارداد...
0 votes
7k views
آيا بند ( 4) مندرج در بخشنامه شماره 661740 / 95 مورخ 1395/05/18 با موضوع شاخص هاي قطعي دوره هاي س...
0 votes
6k views
قراردادي براساس ضوابط طرح هاي عمرانی منعقد شده است. پیمانکار در شروع قرارداد ضمانتنامه حسن انجام ...
0 votes
6k views
آیا هزینه تعلیق به پیمانکار به تعلیق هایی که در مدت اولیه پیمان ابلاغ گردیده پرداخت میگردد یا خیر...
0 votes
6k views
در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافته و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پی...
0 votes
6k views
در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهره برداري از پروژه دردست احداث خود و کاهش ...
Showing 1 - 20 of 117 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور