پاسخ داده شده بسته
0
0

آیا در ساختمانی که داراي طبقات مرتفع و با ارتفاع هاي مختلف (بیش از 3.5 متر) است، می توان از ضریب ارتفاع میانگین استفاده نمود؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

خیر – طبق ضوابط نمی توان براي طبقات مرتفع (بیش از 3.5 متر) مختلف یک ساختمان، یک ضریب ارتفاع میانگین محاسبه کرد و مورد عمل قرار داد، بلکه بایستی این ضریب به تفکیک براي طبقات مختلف محاسبه گردد، ولیکن در مواردي که به علت تنوع ارتفاع قسمتهاي مختلف یک طبقه بیش از 3.5 متر (با در نظر گرفتن اوزان کارهاي قسمت هاي با ارتفاع متفاوت) می توان ضریب میانگین ارتفاع محاسبه و در برآورد لحاظ نمود.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه