Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

ردیف 110602 فهرست بهاي ابنیه سال 1385 (مطابق بند 7 مقدمه فصل یازدهم) جهت نماسازی هاي آجري که نماچینی روي کار و جدا از پشت کار انجام می شود، پرداخت می گردد.

در حین اجراي پروژه پیمانکار همزمان با دیوار پشت نما در خصوص اجراي نماچینی آجري اقدام نموده و به تبع آن از بابت این همزمانی عملیات اجرایی (بدلایل کاهش سرعت اجراي نما و دیوار پشت نما و طبیعتاً افزایش هزینه هاي اجراي کار) درخواست اضافه بها نموده است.

این در حالی است که مشاور با استدلال مشخص بودن نحوه اجراي نماچینی با دیوار پشت نما در نقشه هاي ضمیمه پیمان، با پرداخت اضافه بها موافقت ننموده است.

با توجه به شرح پیش گفته آبا بابت اجراي همزمان نماچینی آجري با دیوار پشت نما اضافه بهایی به پیمانکار تعلق می گیرد یا خیر؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در قراردادهاي منعقده براساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1385، هزینه آجرکاري با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاري به ضخامت 1.5 آجر با ملات ماسه سیمان که یک روي آن با آجر ماشینی سوراخدار مزبور بطور همزمان با آجر کاري، نماسازي شده باشد براساس ردیف 110501 براي کل حجم دیوار اجري یاد شده بعلاوه ردیف 110801 براي سطح نماچینی شده محاسبه میگردد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور