Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند (2-17) پیوست 5 فهرست بها پیش بینی گردد و تفکیک آن مطابق فهرست ردیفهاي تجهیز و برچیدن کارگاه انجام نشده باشد و پروژه مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان مشمول خاتمه گردد، در این صورت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق بند (4) پیوست 5 فهرست بها به تناسب پیشرفت عملیات مربوطه پرداخت میگردد یا این که کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت میباشد؟

  • You must to post comments
Best Answer
2
0

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که با استفاده از فهرست هاي بهاي واحد پایه سالهاي 77 الی 87 منعقد شده اند و برآورد هزینه اجراي آنها از 2500 میلیون ریال کمتر بوده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آنها بصورت یک قلم مقطوع پیش بینی شده است، با توجه به بندهاي (4-4-1) و (4-4-2) دستور العمل (تجهیز و برچیدن کارگاه)، چنانچه قرارداد طبق ماده 48 خاتمه یابد، قسمتهایی از مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه که انجام نشده و مربوط به بند (4-4-1) باشد به نسبت کار انجام نشده غیر قابل پرداخت است و قسمتهایی که مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه که پرداخت آن منوط به پیشرفت کار شده، به تناسب پیشرفت کار انجام می گیرد، به عبارت دیگر اگر قراردادي در حین اجراي عملیات پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود ، ردیفهایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده باشد غیر قابل پرداخت به پیمانکار است و در این حالت هزینه برچیدن کارکاه نیز قابل پرداخت به پیمانکار نیست.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور