پاسخ داده شده بسته
0
0

نحوه عمل براي تعیین قیمت جدید براساس ضوابط بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان در قراردادهاي منعقده با فهارس بهاي پایه سال 1388، با توجه به حذف ضریب بالاسري چگونه می باشد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، کار جدیدي به پیمانکار ابلاغ شود که براي آن قیمت و مقدار در فهرس ت بها و مقادیر منضم به پیمان پی شبینی نشده باشد، براي تعیین قیمت آن، براساس ضوابط بند «ج» ماده 29 عمل می گردد.

در قراردادهاي فوق، که در برآورد آن ها براساس فهارس بهاي پایه 1388، ضریب بالاسري اعمال نشده است، طبق مصوبه شماره 41555 / 26 مورخ 1389/5/31 شوراي محترم عالی فنی به شرح ذیل عمل میشود:

در تعیین قیمت جدید لازم است همه عوامل مؤثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگان هاي به این قیم تها اعمال نگردد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه