Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

نحوه عمل براي تعیین قیمت جدید براساس ضوابط بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان در قراردادهاي منعقده با فهارس بهاي پایه سال 1388، با توجه به حذف ضریب بالاسري چگونه می باشد؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، کار جدیدي به پیمانکار ابلاغ شود که براي آن قیمت و مقدار در فهرس ت بها و مقادیر منضم به پیمان پی شبینی نشده باشد، براي تعیین قیمت آن، براساس ضوابط بند «ج» ماده 29 عمل می گردد.

در قراردادهاي فوق، که در برآورد آن ها براساس فهارس بهاي پایه 1388، ضریب بالاسري اعمال نشده است، طبق مصوبه شماره 41555 / 26 مورخ 1389/5/31 شوراي محترم عالی فنی به شرح ذیل عمل میشود:

در تعیین قیمت جدید لازم است همه عوامل مؤثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگان هاي به این قیم تها اعمال نگردد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور