Clicky
Skip to main content
عمومی

کندن، شیار انداختن، برش، تخریب و تراشیدن آسفالت

 ۱ – شرح

گروه نهم از فصل اول (عملیات تخریبفهرست بهای ابنیه به کندن، شیار انداختن، برش، تخریب و تراشیدن آسفالت اختصاص دارد.

بهای ردیف های این گروه مربوط به تخریب آسفالت می باشد و تخریب لایه های زیر آسفالت (اساس، زیر اساس و …) در این گروه دیده نشده است.

به منظور کندن آسفالت پشت بام تا ضخامت ۳ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۱ و مازاد بر ۳ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۲ استفاده می شود.

به منظور کندن آسفالت خیابان ها و جاده ها تا ضخامت ۵ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۳ و مازاد بر ۵ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۴ استفاده می شود.

به منظور عملیات شیار انداختن آسفالت به عرض ۸ سانتی متر و تا عمق ۱۰ سانتی متر از آیتم ۰۱۰۹۰۵ و مازاد بر ۱۰ سانتی متر عمق از ردیف ۰۱۰۹۰۶ استفاده می شود. دو آیتم شماره ۰۱۰۹۰۵ و ۰۱۹۰۶ به منظور شیار انداختن تا عرض ۸ سانتی متر می باشد. شیار انداختن مازاد بر ۸ سانتی متر باید از ردیف برش آسفالت محاسبه و پرداخت شود.

به منظور عملیات برش آسفالت با کاتر تا عمق ۷ سانتی متر از آیتم شماره ۰۱۰۹۰۷ و مازاد بر ۷ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۸ استفاده می شود.. اندازه گیری عملیات در این دو آیتم بر اساس طول خط برش مجاسبه می شود.

به منظور تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۰۹ و مازاد بر ۵ سانتی متر به اضای هر سانتی متر افزایش ضخامت از ردیف ۰۱۰۹۱۰ استفاده می شود.

به منظور عملیات تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش تا ۵ سانتی متر ضخامت از ردیف ۰۱۰۹۱۱ و مازاد بر ۵ سانتی متر از ردیف ۰۱۰۹۱۲ استفاده می شود.

۲ – حمل مصالح

هیچ گونه هزینه حملی به آیتم های این گروه تعلق نمی گیرد.

۳ – تاریخچه تغییرات

سال ۱۳۹۶: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.

سال ۱۳۹۵: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.

سال ۱۳۹۴: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.

سال ۱۳۹۳: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.

سال ۱۳۹۲: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.

۴ – جدول

فهرست بهای سال ۱۳۹۶
فهرست بهای سال ۱۳۹۵
فهرست بهای سال ۱۳۹۴
فهرست بهای سال ۱۳۹۳
فهرست بهای سال ۱۳۹۲
فهرست بهای سال ۱۳۸۸

فهرست بهای سال ۱۳۹۶

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۱۰۹۰۱ کندن آسفالت پشت بام به‌هر ضخامت تا ۳ سانتیمتر. مترمربع ۴۷۹۰۰
۰۱۰۹۰۲ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می شود). مترمربع ۱۴۸۰۰
۰۱۰۹۰۳ کندن آسفالت جاده‌ها و خیابانها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر به ازای سطح کنده شده. مترمربع ۶۸۰۰۰
۰۱۰۹۰۴ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۱۴۵۰۰
۰۱۰۹۰۵ شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتیمتر و عمق تا ۱۰ سانتیمتر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. مترطول ۳۲۳۰۰
۰۱۰۹۰۶ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ‌ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۲۸۸۰
۰۱۰۹۰۷ برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتیمتر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). مترطول ۱۱۰۰۰
۰۱۰۹۰۸ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به‌ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتیمتر، اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتی‌متر‏ به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۱۳۶۰
۰۱۰۹۰۹ تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. مترمربع ۲۲۹۰۰
۰۱۰۹۱۰ اضافه بها نسبت به‌ ردیف ۰۱۰۹۰۹، به‌ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۴۱۷۰
۰۱۰۹۱۱ تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. مترمربع ۳۴۰۰۰
۰۱۰۹۱۲ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۶۱۴۰
۰۱۰۹۱۳ تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱.۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. مترمربع ۴۴۳۰
۰۱۰۹۱۴ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۱۷۴۰
۰۱۰۹۱۵ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکه‌گیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. مترمربع ۱۰۲۰۰

فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۱۰۹۰۱ کندن آسفالت پشت بام به ‌هر ضخامت تا ۳ سانتی‌متر. مترمربع ۴۳۴۰۰
۰۱۰۹۰۲ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۱۳۵۰۰
۰۱۰۹۰۳ کندن آسفالت جاده‌ها و خیابان‌ها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر به ازای سطح کنده شده. مترمربع ۶۱۷۰۰
۰۱۰۹۰۴ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۱۳۱۰۰
۰۱۰۹۰۵ شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتی‌متر و عمق تا ۱۰ سانتی‌متر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. مترطول ۲۹۹۰۰
۰۱۰۹۰۶ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۲۶۶۰
۰۱۰۹۰۷ برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). مترطول ۱۰۱۰۰
۰۱۰۹۰۸ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی‌متر، اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتی‌متر‏ به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۱۲۴۰
۰۱۰۹۰۹ تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. مترمربع ۲۰۷۰۰
۰۱۰۹۱۰ اضافه بها نسبت به‌ ردیف ۰۱۰۹۰۹، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۳۷۷۰
۰۱۰۹۱۱ تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت ‌تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. مترمربع ۳۱۴۰۰
۰۱۰۹۱۲ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۵۶۶۰
۰۱۰۹۱۳ تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱/۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. مترمربع ۴۰۴۰
۰۱۰۹۱۴ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۱۵۷۰
۰۱۰۹۱۵ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکه‌گیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. مترمربع ۹۴۱۰

فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۱۰۹۰۱ کندن آسفالت پشت بام به ‌هر ضخامت تا ۳ سانتی‌متر. مترمربع ۳۷۰۰۰
۰۱۰۹۰۲ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۱۱۵۰۰
۰۱۰۹۰۳ کندن آسفالت جاده‌ها و خیابان‌ها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر به ازای سطح کنده شده. مترمربع ۵۲۹۰۰
۰۱۰۹۰۴ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۱۱۱۰۰
۰۱۰۹۰۵ شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتی‌متر و عمق تا ۱۰ سانتی‌متر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. مترطول ۲۸۳۰۰
۰۱۰۹۰۶ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۲۵۲۰
۰۱۰۹۰۷ برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). مترطول ۸۷۴۰
۰۱۰۹۰۸ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی‌متر، اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتی‌متر‏ به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۱۰۸۰
۰۱۰۹۰۹ تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. مترمربع ۱۷۶۰۰
۰۱۰۹۱۰ اضافه بها نسبت به‌ ردیف ۰۱۰۹۰۹، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۳۲۰۰
۰۱۰۹۱۱ تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت ‌تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. مترمربع ۲۸۷۰۰
۰۱۰۹۱۲ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۵۱۶۰
۰۱۰۹۱۳ تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۵/۱ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. مترمربع ۳۵۲۰
۰۱۰۹۱۴ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۱۳۳۰
۰۱۰۹۱۵ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکه‌گیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. مترمربع ۸۶۰۰

فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۱۰۹۰۱ کندن آسفالت پشت بام به ‌هر ضخامت تا ۳ سانتی‌متر. مترمربع ۲۵۵۰۰
۰۱۰۹۰۲ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۷۹۵۰
۰۱۰۹۰۳ کندن آسفالت جاده‌ها و خیابان‌ها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر به ازای سطح کنده شده. مترمربع ۳۶۹۰۰
۰۱۰۹۰۴ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۷۴۶۰
۰۱۰۹۰۵ شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتی‌متر و عمق تا ۱۰ سانتی‌متر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. مترطول ۲۴۹۰۰
۰۱۰۹۰۶ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۲۲۱۰
۰۱۰۹۰۷ برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). مترطول ۶۵۵۰
۰۱۰۹۰۸ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی‌متر، اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتی‌متر‏ به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۸۱۵
۰۱۰۹۰۹ تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. مترمربع ۱۱۸۰۰
۰۱۰۹۱۰ اضافه بها نسبت به‌ ردیف ۰۱۰۹۰۹، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۲۱۵۰
۰۱۰۹۱۱ تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت ‌تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. مترمربع ۲۴۰۰۰
۰۱۰۹۱۲ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۴۳۳۰
۰۱۰۹۱۳ تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۵/۱ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. مترمربع ۲۶۵۰
۰۱۰۹۱۴ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۸۹۵
۰۱۰۹۱۵ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکه‌گیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. مترمربع ۷۲۱۰

فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۱۰۹۰۱ کندن آسفالت پشت بام به ‌هر ضخامت تا ۳ سانتی‌متر. مترمربع ۱۸۶۰۰
۱۰۹۰۲ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۵۸۶۰
۱۰۹۰۳ کندن آسفالت جاده‌ها و خیابان‌ها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر به ازای سطح کنده شده. مترمربع ۲۷۶۰۰
۱۰۹۰۴ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۵۲۹۰
۱۰۹۰۵ شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتی‌متر و عمق تا ۱۰ سانتی‌متر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. مترطول ۲۱۶۰۰
۱۰۹۰۶ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۱۹۲۰
۱۰۹۰۷ برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش). مترطول ۹۴۷۰
۱۰۹۰۸ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی‌متر، اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتی‌متر‏ به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۱۱۶۰
۱۰۹۰۹ تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. مترمربع ۸۳۹۰
۱۰۹۱۰ اضافه بها نسبت به‌ ردیف ۰۱۰۹۰۹، به ‌ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۱۵۳۰
۱۰۹۱۱ تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت ‌تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. مترمربع ۲۰۴۰۰
۱۰۹۱۲ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۳۶۸۰
۱۰۹۱۳ تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱/۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. مترمربع ۳۸۹۰
۱۰۹۱۴ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۶۳۵
۱۰۹۱۵ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکه‌گیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. مترمربع ۶۱۳۰

فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۱۰۹۰۱ کندن آسفالت پشت بام به‌هر ضخامت تا ۳ سانتیمتر. مترمربع ۹۰۶۰
۰۱۰۹۰۲ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می شود). مترمربع ۲۸۶۰
۰۱۰۹۰۳ کندن آسفالت جاده‌ها و خیابانها برای لکه گیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر به ازای سطح کنده شده. مترمربع ۱۳۳۰۰
۰۱۰۹۰۴ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۲۶۷۰
۰۱۰۹۰۵ شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتیمتر و عمق تا ۱۰ سانتیمتر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن. مترطول ۸۷۷۰
۰۱۰۹۰۶ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۵، به ‌ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۷۸۰
۰۱۰۹۰۷ برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتیمتر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). مترطول ۴۵۹۰
۰۱۰۹۰۸ اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به‌ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتیمتر، اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتی‌متر‏ به تناسب محاسبه می‌شود). مترطول ۵۶۰
۰۱۰۹۰۹ تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. مترمربع ۴۲۴۰
۰۱۰۹۱۰ اضافه بها نسبت به‌ ردیف ۰۱۰۹۰۹، به‌ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۷۷۰
۰۱۰۹۱۱ تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر. مترمربع ۸۵۱۰
۰۱۰۹۱۲ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۱۵۳۰
۰۱۰۹۱۳ تخریب آسفالت بین دو خط برش به ضخامت تا ۷ سانتیمتر و برداشتن آن. مترمربع ۱۸۸۰
۰۱۰۹۱۴ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود). مترمربع ۳۲۰
۰۱۰۹۱۵ اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۱ در صورتی که از ماشین مخصوص آسفالت تراش برای لکه‌گیری غیر پیوسته و پراکنده استفاده شود. مترمربع ۲۵۵۰

 

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور