Clicky
Skip to main content

سازمان برنامه و بودجه کشور

وبسایت رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور

نظام فنی و اجرایی کشور

شامل مجموعه ضوابط بخشنامه ها نشریات فهارس بها [همچنین می توانید فهرست کامل ضوابط و بشخنامه های نظام فنی و اجرایی کشور را در این لینک در مترورپلاس مشاهده نمایید.]

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

دسترسی به عنوان و اطلاعات پایه تمامی قوانین و مقررات، متن قوانین و مقررات مصوب تمامی مراجع تصویب با آخرین تغییرات و اصلاحات، با امکان مشاهده فرآیند تصویب قوانین (مشروح مذاکرات) و نظریات مربوطه به تفکیک مراجع تصویب

مستندات نظام فنی و اجرایی وزارت نفت

دسترسی به اطلاعات نظام فنی وزارت نفت شامل فهارس بهای اختصاصی وزارت نفت، نشریه ها، آیین نامه ها، ضوابط و گزارشات

شورای فنی شهرداری تهران

دسترسی به اطلاعات نظام فنی شهرداری تهران شامل فهارس بهای اختصاصی شهرداری تهران، شاخص های تعدیل و …

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور

دسترسی به اطلاعات و جزئیات کلیه قراردادهای مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور باستناد بند «ب» ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور

دسترسی به اطلاعات مناقصه های برگزار شده سازمان برنامه و بودجه در کل کشور

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور