Clicky
Skip to main content
عمومی

برچیدن مستراح شرقی، وان حمام، لوله های فلزی روکار و توکار، لوله های آزبست سیمان و سیم های برق و تلفن

 ۱ – شرح

گروه هشتم از فصل اول (عملیات تخریبفهرست بهای ابنیه به برچیدن مستراح شرقی، وان حمام، لوله های فلزی روکار و توکار، لوله های آزبست سیمان و سیم های برق و تلفن اختصاص دارد.

طبق توضیحات مقدمه فصل، کنده کاری های در ارتباط با برچیدن لوله های فاضلاب توکار، صرف نظر از نوع و جنس لوله، جداگانه از ردیف های مربوطه پرداخت می شود.

در برچیدن سیم های برق، تلفن و … در صورتی که چند رشته سیم در داخل یک لوله خرطومی قرار داشته باشد، تنها هزینه یک رشته سیم پرداخت می شود.

۲ – حمل مصالح

هیچ گونه هزینه حملی به آیتم های این گروه تعلق نمی گیرد.

۳ – تاریخچه تغییرات

سال ۱۳۹۶: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.

سال ۱۳۹۵: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.

سال ۱۳۹۴: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.

سال ۱۳۹۳: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.

سال ۱۳۹۲: تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.

۴ – جدول

فهرست بهای سال ۱۳۹۶
فهرست بهای سال ۱۳۹۵
فهرست بهای سال ۱۳۹۴
فهرست بهای سال ۱۳۹۳
فهرست بهای سال ۱۳۹۲
فهرست بهای سال ۱۳۸۸

فهرست بهای سال ۱۳۹۶

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۱۰۸۰۱ برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. دستگاه ۸۴۴۰۰
۰۱۰۸۰۲ بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. دستگاه ۸۰۷۰۰
۰۱۰۸۰۳ برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۱۹۲۰۰
۰۱۰۸۰۴ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۲۲۳۰۰
۰۱۰۸۰۵ بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۳۰۹۰۰
۰۱۰۸۰۶ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۳۵۵۰۰
۰۱۰۸۰۷ برچیدن لوله‌های آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. مترطول ۸۸۸۰۰
۰۱۰۸۰۸ برچیدن سیمهای برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیمهایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می‌شوند). مترطول ۱۸۳۰
۰۱۰۸۰۹ برچیدن هرنوع چراغهای سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. عدد ۲۸۱۰۰
۰۱۰۸۱۰ برچیدن هرنوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. عدد ۱۶۶۰۰
۰۱۰۸۱۱ برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. مترطول ۴۸۷۰

فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۱۰۸۰۱ برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. دستگاه ۷۵۶۰۰
۰۱۰۸۰۲ بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. دستگاه ۷۲۴۰۰
۰۱۰۸۰۳ برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۱۷۲۰۰
۰۱۰۸۰۴ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۲۰۰۰۰
۰۱۰۸۰۵ بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۲۷۷۰۰
۰۱۰۸۰۶ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۳۱۸۰۰
۰۱۰۸۰۷ برچیدن لوله‌های آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. مترطول ۷۹۴۰۰
۰۱۰۸۰۸ برچیدن سیم‌های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیم‌هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می‌شوند). مترطول ۱۶۴۰
۰۱۰۸۰۹ برچیدن هر نوع چراغ‌های سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. عدد ۲۵۱۰۰
۰۱۰۸۱۰ برچیدن هر نوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. عدد ۱۴۹۰۰
۰۱۰۸۱۱ برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. مترطول ۴۳۵۰

فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۱۰۸۰۱ برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. دستگاه ۶۰۵۰۰
۰۱۰۸۰۲ بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. دستگاه ۵۷۶۰۰
۰۱۰۸۰۳ برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۱۴۴۰۰
۰۱۰۸۰۴ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۱۶۷۰۰
۰۱۰۸۰۵ بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۲۳۰۰۰
۰۱۰۸۰۶ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۲۶۵۰۰
۰۱۰۸۰۷ برچیدن لوله‌های آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. مترطول ۶۶۲۰۰
۰۱۰۸۰۸ برچیدن سیم‌های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیم‌هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می‌شوند). مترطول ۱۳۷۰
۰۱۰۸۰۹ برچیدن هر نوع چراغ‌های سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. عدد ۲۰۹۰۰
۰۱۰۸۱۰ برچیدن هر نوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. عدد ۱۲۴۰۰
۰۱۰۸۱۱ برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. مترطول ۳۶۲۰

فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۱۰۸۰۱ برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. دستگاه ۳۷۸۰۰
۰۱۰۸۰۲ بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. دستگاه ۳۵۸۰۰
۰۱۰۸۰۳ برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۸۹۸۰
۰۱۰۸۰۴ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۱۰۴۰۰
۰۱۰۸۰۵ بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۱۴۴۰۰
۰۱۰۸۰۶ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۱۶۶۰۰
۰۱۰۸۰۷ برچیدن لوله‌های آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. مترطول ۴۱۶۰۰
۰۱۰۸۰۸ برچیدن سیم‌های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیم‌هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می‌شوند). مترطول ۸۵۵
۰۱۰۸۰۹ برچیدن هر نوع چراغ‌های سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. عدد ۱۳۲۰۰
۰۱۰۸۱۰ برچیدن هر نوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. عدد ۷۷۸۰
۰۱۰۸۱۱ برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. مترطول ۲۲۸۰

فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۱۰۸۰۱ برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. دستگاه ۲۳۸۰۰
۱۰۸۰۲ بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. دستگاه ۲۲۶۰۰
۱۰۸۰۳ برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۵۶۱۰
۱۰۸۰۴ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۶۵۰۰
۱۰۸۰۵ بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۹۰۰۰
۱۰۸۰۶ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۱۰۳۰۰
۱۰۸۰۷ برچیدن لوله‌های آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. مترطول ۲۵۹۰۰
۱۰۸۰۸ برچیدن سیم‌های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیم‌هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می‌شوند). مترطول ۵۳۵
۱۰۸۰۹ برچیدن هر نوع چراغ‌های سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. عدد ۸۱۷۰
۱۰۸۱۰ برچیدن هر نوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. عدد ۴۸۵۰
۱۰۸۱۱ برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. مترطول ۱۴۲۰

فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۱۰۸۰۱ برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک. دستگاه ۱۳۴۰۰
۰۱۰۸۰۲ بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. دستگاه ۱۲۶۰۰
۰۱۰۸۰۳ برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۳۱۵۰
۰۱۰۸۰۴ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ. مترطول ۳۶۵۰
۰۱۰۸۰۵ بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۵۰۵۰
۰۱۰۸۰۶ برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ. مترطول ۵۸۱۰
۰۱۰۸۰۷ برچیدن لوله‌های آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. مترطول ۱۴۶۰۰
۰۱۰۸۰۸ برچیدن سیمهای برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از روکار و توکار (سیمهایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب می‌شوند). مترطول ۳۰۰
۰۱۰۸۰۹ برچیدن هرنوع چراغهای سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای مشابه آن. عدد ۴۶۱۰
۰۱۰۸۱۰ برچیدن هرنوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار یا روکار. عدد ۲۷۳۰
۰۱۰۸۱۱ برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. مترطول ۸۰۰

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور