Clicky
Skip to main content
Answered باز
-1
0

در راستاي اجراي یک پروژه، پیمانکار در شهریور ماه سال 1387 اقدام به تهیه آهن آلات پروژه به میزان 150 تن نموده است. صورت وضعیتهاي موقت شماره 2 و 3 از طرف پیمانکار در ماه هاي مهر و آبان ارسال گردیده است و مقدار آهن آلات در صورت وضعیت شماره دو به میزان 60 تن (مصالح پاي کار) و صورت وضعیت شماره سه 150 تن (کار انجام شده ) می باشد . با توجه به شاخص هاي تعدیل ابلاغ شده، شاخص هاي فصل 7 و 9 از سه ماهه دوم به سوم کاهش داشته و پیمانکار مدعی است با توجه به تهیه آهن آلات در سه ماهه دو م سال مطابق بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1382/9/15، فصل 7 و 9 می بایست طبق شاخص هاي سه ماهه دوم به عنوان مصالح پاي کار تعدیل گردد، در صورتی که مقادیر پاي کار و کار انجام شده در سه ماهه سوم قرار می گیرد. با توجه به شرح یاد شده، تعدیل مصالح پاي کار چگونه محاسبه می گردد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

در قراردادهایی که مشمول تعدیل آحادبهاي پیمان براساس بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1382/9/15 می باشند، مبالغ مربوط به مصالح پاي کار در مدت پیمان، براساس شاخص هاي گروهی فهرست بهاي پایه مربوط به دوره انجام عملیات اجرایی صورت وضعیتی که مصالح پاي کار در آن درج گردیده است، تعدیل می شوند. بنابراین در قراردادهاي واجد شرایط فوق که با فهرست بهاي واحد پایه ابنیه منعقد گردیده اند چنانچه در مدت پیمان بعنوان مثال آهن آلات خریداري شده توسط پیمانکار در قالب مصالح پاي کار، در صورت وضعیت مربوط به مهرماه سال 1387 درج گردد تعدیل آن حسب مورد براساس شاخص هاي قطعی فصول 7 یا 9 سه ماهه سوم سال 87 قابل محاسبه می باشد . و مقادیري از این آهن آلات که در قالب کار انجام شده در صورت وضعیت آبانماه درج می شوند نیز براساس مبالغ کار انجام شده مربوط حسب مورد طبق شاخص هاي قطعی فصول 7 یا 9 سه ماهه سوم سال 1387 قابل تعدیل می باشند. تعدیل مصالح پاي کار و کارکرد صورت وضعیت ها که در بالا بدان اشاره شد ثابت بوده و افزایش یا کاهش شاخص هاي قطعی گروهی (فصلی) در دوره کارکرد صورت وضعیت نسبت به شاخص هاي نظیر در دوره تهیه مصالح، تاثیري در نحوه محاسبه تعدیلهاي مزبور ندارد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور