Answered باز
0
0

در ارتباط با بند 3 پیوست 1 فهرست بهاي سال 1384 و اشاره نمودن به پرداخت مصالح پایکار براي تقویت بقیه مالی پیمانکار شامل 70 درصد بهاي مصالح پایکار و هزینه حمل، آیا منظور فهرست بهاي سال 1384 اعمال 70 درصد به هزینه حمل نیز میباشد یا هزینه حمل مطابق شرح مندرج در فهرست بها سال 1385 بطور صد درصد پرداخت میگردد؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

با توجه به مفاد بند 3 مقدمه پیوست 1 فهارس بهاي واحد پایه ابنیه سالهاي 1384 و 1385، در قراردادهاي منعقده براساس فهارس بهاي مزبور، هزینه حمل براي آن دسته از مصالح پایکار که مشمول هزینه حمل مازاد می شوند، بطور کامل (بدون احتساب 70 درصد) قابل پرداخت میباشد.

شایان ذکر است در بند 3 مقدمه پیوست 1 فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1385، موضوع با وضوح و شفافیت بیشتري تبیین گردیده است.

  • You must to post comments
Showing 1 result