Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در یک پروژه غیرعمرانی ضریب بالاسري چگونه محاسبه و اعمال می شود؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

امکان تعیین ضریب بالاسري طرح هاي غیر عمرانی از سوي این دفتر میسر نمی باشد. البته لازم به ذکر است که در تعیین ضریب یاد شده می توان تفاوت کسورات طرح هاي عمرانی و غیرعمرانی را ملحوظ نمود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور