Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

براساس بند 5 دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا (پیوست بخشنامه شماره 142825 / 100 مورخ 1385/8/24 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور) برآورد هزینه اجراي کار با در نظر گرفتن شاخص هاي تعدیل (بدون اعمال ضریب 0.95) ابلاغی تا زمان مورد نظر براي مناقصه گزاري (به منظور به هنگام نمودن برآورد) و همچنین براي زمان اجراي کار تعیین می شود.

با توجه به شرح پیش گفته، در پیمانهایی که در زمان تاخیر مجاز و یا غیرمجاز به اتمام می رسند، آیا شاخصهاي تعدیل با ضریب 0.95 یا 0.975 محاسبه می گردد یا خیر؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

براساس بند 5 قسمت الف دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 142825 / 100 مورخ 1385/8/24، قبل از انعقاد پیمان، برآورد هزینه اجراي کار با استفاده از نقشه ها، در نظر گرفتن اقلام ستاره دار و براساس آخرین فهرست بها، ضرایب مربوط، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه و شاخص هاي تعدیل (بدون اعمال ضریب 0.95) ابلاغی تا زمان مورد نظر براي مناقصه گزاري(به منظور بهنگام نمودن برآورد) و همچنین براي زمان اجراي کار تعیین می شود. با عنایت به مراتب فوق، در پیمانهاي با نرخ متر مربع زیربنا که براساس بخشنامه مزبور منعقد شده اند، عل یالاصول محاسبات مربوط به منظور نمودن شاخصهاي تعدیل در بهنگام سازي و در نظر گرفتن نوسانات قیمت زمان اجراي کار، قبل از انعقاد پیمان انجام می گیرد. بنابراین اتمام کارهاي اینگونه پیمانها در مدت اولیه، در زمان تأخیر مجاز و نیز زمان تأخیر غیرمجاز، تأثیري در ضریب مورد عمل (1، 0.95، 0.975) در محاسبات مربوط به منظور نمودن شاخص هاي تعدیل که در بالا اشاره شد ندارد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور