Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

با توجه به حذف ضریب بالاسري در ابلاغ فهارس بهاي واحد پایه سال 1388 نحوه تعیین قیمت جدید موضوع بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان به چه نحو خواهد بود؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

نحوه اعمال ضریب بالاسري به قیم تهاي جدید، موضوع بند (ج) ماده 29 شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3) در پیمانهاي منعقد شده با فهرست هاي پایه سال 1388، به موجب نامه شماره 7901 / 22 مورخ 1389/3/23 به شوراي عالی محترم فنی منعکس گردید. پاسخ واصله به استناد نامه شماره 41555 / 26 مورخ 1389/5/31 شوراي مذکور به شرح زیر میباشد.

در تعیین قیمت جدید مذکور لازم است همه عوامل موثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگان هاي به این قیم تها اعمال نگردد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور