پاسخ داده شده بسته
0
0

باستناد مفاد بخشنامه شماره 87005 / 100 مورخ 1388/9/16، در خصوص ابلاغ فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه سال 1388، ضرایب بالاسري، منطقه اي و ارتفاع در هنگام تهیه براورد هزینه اجراي کارها براساس فهرست بها مزبور اعمال نمی شود. از سوي دیگر بر طبق بند ج ماده (29) شرایط عمومی پیمان در مورد قیمت هاي جدیدي که بر مبناي مفاد این بند تهیه و تنظیم میگردد بدلیل بروز بودن قیمت، تنها ضریب بالاسري پیمان به آنها تعلق می گیرد.

با توجه به مطالب فوق، نحوه اعمال ضریب بالاسري در تعیین قیمت هاي جدید براساس بند ج ماده (29) شرایط عمومی پیمان در پیمانهاي منعقده با فهارس بها سال 1388 چگونه می باشد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

درباره نحوه اعمال ضریب بالاسري به قیمتهاي جدید موضوع بند(ج) ماده 29 شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3) پیمانهاي منعقد شده با فهرست هاي پایه سال 1388، به موجب نامه شماره 7901 / 22 مورخ 1389/3/23 به شوراي عالی محترم فنی منعکس گردید. پاسخ واصله به استناد نامه شماره41555 / 26 مورخ 1389/5/31 شوراي مذکور به شرح زیر میباشد:

در تعیین قیمت جدید مذکور لازم است همه عوامل موثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگانه اي به این قیمتها اعمال نگردد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه