Clicky
Skip to main content
Answered باز
1
0

با توجه به مفاد مندرج در ردیفهاي 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع ) فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1385، در پیمان هاي منعقده با فهرست بهاي یاد شده که فاقد ضریب ارتفاع و طبقات در برآورد منضم به پیمان می باشد، درصورت بوجود آمدن تغییرات در ارتفاع و طبقات در حین انجام کار، ضرایب ارتفاع و طبقات در صورت وضعیت چگونه تعلق می گیرد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
0

درخصوص قراردادهاي منعقده با فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1385، پاسخ به شرح زیر خواهد بود:

1 – در مورد ساختمانی که طبق بند (1) پیوست 2 فهرست بها، مشمول ضریب طبقات بوده ولی در برآورد اولیه منضم به پیمان ضریب طبقات منظور و مورد عمل قرار نگرفته است، چنانچه در حین اجرا تعداد طبقات و مساحت آن ها تغییر کند، نمی توان براي ساختمان در وضعیت جدید (پس از تغییر) ضریب طبقات محاسبه و در صورت وضعیتها اعمال نمود.

2 – در مورد طبقاتی که طبق بند (2) پیوست 2 فهرست بها مشمول ضریب ارتفاع نبوده و در برآورد منضم به پیمان نیز ضریب ارتفاع منظور نشده باشد ولی در حین اجرا به موجب تغییرات ایجاد شده در ارتفاع طبقات، براساس ضوابط مربوط مشمول ضریب ارتفاع شوند، به شرط اجرا شدن تغییرات، ضریب ارتفاع یکبار دیگر براي طبقاتی که ارتفاعشان افزایش یافته محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال میشود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور