Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

درخصوص بند 8 پیوست بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1382/9/15، در مورد تغییر ضریب 0.95 در رابطه ضریب تعدیل، در پیمان هایی که در مدت اولیه به علاوه تمدید مدت پیمان در اثر افزایش مقادیر کار با تاخیرات مجاز به پایان می رسند، چگونه عمل می گردد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1382/9/15 در صورتی که قرارداد صرفاً در مدت اولیه (مدت درج شده در موافقت نامه) به اتمام رسیده و تحویل موقت شود، عدد 0.95 ضریب تعدیل به یک تبدیل می گردد (بند 1-8 بخشنامه) و براي سایر موارد اعم از تغییرات مدت ناشی از تغییر مقادیر کار و کارفرماهاي مجاز بر طبق بند (8-2) بخشنامه عمل می گردد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور