Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در یک پروژه کارفرما طی سالهاي 1386 و 1387 حدود دو هزار تن میلگرد از محل خرید سال هاي قبل تحویل پیمانکاران خود نموده و توافق گردیده که قیمت آنها براساس نرخ مصالح پایکار مندرج در فهرست بها منضم به پیمان از صورت کارکردهاي پیمانکار کسر گردد.

لذا با توجه به این که قراردادهاي منعقده مشمول تعدیل آحاد بها بوده و زمان ورود میلگردها به کارگاه (ابتداي شروع پروژه) با زمان مصرف آنها متفاوت است و مبناي کسر مبلغ میلگردها از پیمانکار براساس تاریخ مصرف و در صورت وضعیت متناسب با آن بوده، دوره شاخص مربوطه براي محاسبه تعدیل مصالح پایکار و تعدیل صورت وضعیت کارکرد چه زمانی است؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در قراردادهاي منعقده با ضوابط نظام فنی اجرایی کشور چنانچه در قرارداد پیش بینی تحویل مصالح توسط کارفرما انجام نشده باشد، براي موارد تحویل مصالح توسط کارفرما، آیین نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره 4147 / ت 26309 ه مورخ 1381/2/4ملاك عمل است و بطور اخص در مورد سیمان و آهن آلات بر طبق بند «ب» ماده (6) مصوبه یاد شده عمل می گردد.

تعدیل صورت وضعیت کارکرد بر طبق بند (1-8) بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1382/9/15 با شاخص گروهی دوره انجام کارکرد و تعدیل مصالح پایکار بر مبناي شاخص گروهی دوره ورود مصالح به کارگاه، مورد محاسبه قرار می گیرد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور