Clicky
Skip to main content
0
0

قبل از ابلاغ بخشنامه جدید (173073) در سال 1382، تعدیل بر چه اساسی انجام می شده؟ یعنی اینکه دستورالعملی بخشنامه ای …داشته؟ چون شاخص های قطعی سال 1369 هم تو نت پیدا شد اما روش تعدیل نه. ممنون راهنمائی کنید

  • You must to post comments
0
0

1 – تعدیل آحاد بها برای اولین بار در ماده 37 شرایط عمومی پیمان 12781/54/4690-1 مورخ 1359/11/21 ابلاغ شد.

2 – بخشنامه شماره 10306/54/2999-1 مورخ 1363/08/15 با عنوان روش جدید تعدیل آحاد بها جایگزین ماده 7 پیمان و مواد 15 مکرر و 27 مکرر الف و ب شرایط عمومی پیمان گردید.

3 – بخشنامه شماره 9706/54/2080-1 مورخ 137/6/23 با عنوان روش تعدیل آحاد بهای پیمان ها ابلاغ و جایگزین بخشنامه بند 2 گردید.

4 – بخشنامه شماره 173073-101 مورخ 1382/09/15 با عنوان  دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها ابلاغ و جایگزین بخشنامه بند 3 گردید.

  • You must to post comments
Showing 1 results
پاسخ شما

Please first to submit.

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور