Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

چنانچه در ردیفهاي برآورد منضم به پیمان، آیتم 080105 (بتن مقاومت 20 مگاپاسکال فهرست بهاي ابنیه سال 138 ) لحاظ گردد و بنا بر شرایط پروژه و نقشه هاي ابلاغی، بتن با مقاومت 21 مگاپاسکال که در قرارداد نیز پی شبینی نشده است، تهیه و اجرا گردد:

آیا طبق بند الف- 1 ماده 29 شرایط عمومی پیمان، قیمت ستار هدار آیتم مزبور مشمول افزایش مبلغ پیمان می شود یا خیر؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در قراردادهاي منعقده براساس فهرست بهاي پایه ابنیه سال 88، وفق ضوابط بند 4 مقدمه فصل 8، براي تعیین بهاي واحد نظیر مقاومت فشاري مشخصه بتن طرح، از میانیابی خطی بین نزدیکترین ردیفهاي نظیر استفاده میشود و بتن با مقاومت مشخصه 21 مگاپاسکال مشمول ضوابط کار با قیمت جدید نمی گردد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور