Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسري به خریدهاي فاکتوري، از آنجا که براساس فهرست بهاي واحد پایه سال 1388، این ضرایب را پیمانکار در ارایه پیشنهاد خود منظور می نماید، آیا تفسیرهاي زیر صحیح است:

1 – چنانچه این ردیف ها در فهرست بهاي منضم به پیمان، به صورت قیمت ستاره دار منظور شده باشند، پیمانکار ضرایب مربوطه را در پیشنهاد خود اعمال کرده است.

2 – چنانچه این ردیف ها در فهرست بهاي منضم به پیمان، داراي قیمت نباشند، قیمت جدید محسوب و لازم است در تهیه قیمت جدید، هزینه هاي بالاسري و منطقه اي به قیمت خرید براساس فاکتور اضافه شوند.

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

موضوع ضریب بالاسري متعلقه به قیمت هاي جدید، موضوع بند (ج) ماده 29 شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3) در پیمان هاي منعقد شده با فهرست هاي واحد پایه سال 1388، طی نامه شماره 7901 / 22 مورخ 1389/3/23 به شوراي عالی فنی منعکس گردید. پاسخ واصله به استناد نامه شماره 41555 / 26 مورخ 1389/5/31 شوراي مذکور به شرح زیر میباشد:

«در تعیین قیمت جدید موضوع بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان در پیمان هاي منعقد شده با فهرست هاي واحد پایه سال 1388 لازم است همه عوامل مؤثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگان هاي به این قیم تها اعمال نگردد.»

در ضمن خاطر نشان می سازد اقلام فاکتوري قیمت جدید محسوب شده و تعیین قیمت آنها تابع ماده 29 شرایط عمومی پیمان میباشد.

در ضمن چنانچه قیمت هاي ستاره دار در فهرست بهاي واحد پایه سال 1388 منظور شده باشد هیچگونه ضریبی از جمله بالاسري و منطقه اي و غیره به آن تعلق نمی گیرد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور