Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

پیمانکاري در یکی از پروژه هاي اجرایی تصفیه خانه آب خود، با معضل کمبود فضا بین واحدها و سازه ها از جهت عدم امکان تردد و دسترسی بتن ریزي روبرو است، بطوري که براي بتن ریزي واحدها، ناچار به استفاده از پمپ بتن میباشد و با توجه به اینکه در آیتم بتن ریزي 080106 فهرست بهاي پایه ابنیه و آنالیز آن، پمپ بتن وجود ندارد و در شرایط خصوصی پیمان نیز پمپ بتن، میکسر و بچینگ، پیش بینی نشده است، آیا باید هزینه استفاده از پمپ بتن، مازاد بر آیتمهاي بتن ریزي پرداخت شود یا خیر؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در بهاي ردیفهاي تهیه و اجراي بتن فصل هشتم فهرست هاي بهاي واحد پایه ابنیه، طبق بند 3 مقدمه فصل، هزینه ریختن بتن به اشکال مختلف و با هر وسیله به اقتضاي مشخصات فنی و اجرایی پروژه منظور شده است به عبارت دیگر ردیفهاي تهیه و اجراي بتن محدود و منحصر به ریختن بتن به شکل و با وسیله خاصی نیست و ردیف 080106 نیز از این قاعده مستثنی نیست. درضمن باید توجه داشت آنالیز بهاي ردیف هاي فهرست هاي بهاي واحد پایه منضم به پیمان، هیچگونه جایگاه قراردادي نداشته و در تفسیر و تبیین ردیفهاي فهرست هاي مزبور قابل استناد نمی باشند.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور