Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

قراردادي براي اجراي عملیات خاکی و ساخت اسکلت یک ساختمان براساس فهرست بهاي سال 1387 منعقد شده است.

باتوجه به اینکه ردیف قالب بندي سطوح منحنی (ردیف 060803) در فهرست مقادیر منضم به پیمان دیده نشده و همچنین نقشه هاي سازه اي در زمان برگزاري مناقصه و عقد قرارداد آماده نبوده است، پیمانکار پس از ابلاغ نقشه ها مواجه و ملزم به اجراي حجم عظیمی از سقف ها و تیرها با قوس قائم گردیده در حالی که در آنالیز قیمت پیشنهادي در مناقصه هزینه اجراي قالب بندي با شرایط فوق لحاظ نگردیده است.

اکنون با توجه به اینکه براساس آنالیز قیمت ردیف هاي فهرست بها، اضافه بهاي ردیف 060803 (اضافه بهاي استفاده از قالب فلزي براي سطوح منحنی) فقط براي سطوح منحنی افقی بوده و بابت هزینه هاي اضافی قال ببندي در سطوح منحنی قائم ناشی از برش و پرت لوله هاي داربست و اسکافولدها (به دلیل ثابت نبودن ارتفاع سطح زیرین دال یا تیر نسبت به پاي لوله هاي داربست) مبلغی منظور نشده است، براي جبران هزینه هاي صعوبت اجرا و پرت مصالح قالب بندي سقف هاي با قوس قائم بایستی قیمت جدیدي براي عملیات فوق با کارفرما و مشاور طرح توافق گردد یا اینکه اضافه بهاي ردیف 060803 با اعمال ضریب افزاینده به ردیف هاي قالب بندي فوق تعلق میگیرد؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در قراردادهاي منعقده با فهرس ت بهاي واحد پایه ابنیه سال 1387، چنانچه قالب بندي فلزي براي سطوح منحنی بتنی (به استثناي ستو نها) انجام گیرد ردیف هاي قالب بندي فلزي مربوط، مشمول اضافه بهاي ردیف 60803 محسوب می شوند. در این ارتباط باید توجه داشت انحناي سطوح منحنی مزبور منحصر به انحنا در سطوح افقی نبوده و علی الاصول انحنا در کلیه سطوح (اعم از قائم، افقی و …) طبق مشخصات طرح را شامل می شود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور