Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

قراردادي با موضوع احداث سالن سرپوشیده ورزشی و با فهرست بهاي ابنیه سال 1385 و شاخص مبناي دوره سه ماهه اول سال 1386 منعقد شده است. سازه فلزي سقف این سالن از خرپا به طول 71.5 متر و تعداد 19 عدد می باشد. قطعات ساخته شده شامل باکس بالا و پایین خرپا طبق نقشه هاي پیوست از تیر ورق و کاملاً جوشی بوده و اعضاي میانی خرپا از لوله و اتصال توسط ورق و جوش به باکسهاي بالا و پایین میباشد.

با توجه به شرح پیش گفته و این که جوشکاریهایی با بعد بیش از 10 میلیمتر در نقشه هاي اجرایی بسیار زیاد بوده و در فهرست بهاي منضم به پیمان ردیف هاي 090801 و 090804 هم دیده نشده است، آیا ردیف هاي فوق جهت اتصال جوشی خرپاهاي اشاره شده به صورت وضعی تهاي پیمانکار تعلق می گیرد یا خیر؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در ردیف هاي فصل نهم فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه سال 1385 ، مربوط به کارهاي فولادي سنگین، بهاي تهیه، ساخت و نصب و همچنین هزینه برشکاري، جوشکاري، سنگ زدن و مانند آن ها طبق نقشه و مشخصات فنی پیش بینی شده است و علاوه بر آن هیچیک از ردیفهاي 090801 الی 090804 فصل نهم فهرست بهاي مذکور در مورد بعد مؤثر جوشکاري قابل پرداخت نخواهند بود و مبلغی به آنها تعلق نمی گیرد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور