Clicky
Skip to main content

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۳۰۱ نماسازی باسنگ قلوه رودخانه، با ملات ماسه سیمان ۱:۶ به انضمام بندکشی. مترمربع ۲۹۹۵۰۰
۰۴۰۳۰۲ اضافه بهای نماسازی به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، در صورتی که، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شکل موزاییکی اجرا شود. مترمربع ۱۰۹۵۰۰
۰۴۰۳۰۳ اضافه بهای نماسازی به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، در صورتی که، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شکل موزاییکی درز شده اجرا شود. مترمربع ۱۳۲۵۰۰
۰۴۰۳۰۴ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی با سنگ بادبر. مترمربع ۱۵۳۵۰۰
۰۴۰۳۰۵ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ. مترمربع ۲۰۷۵۰۰
۰۴۰۳۰۶ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی باسنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در تمام رگ‌ها. مترمربع ۲۴۸۰۰۰
۰۴۰۳۰۷ اضافه بها به‌بنایی‌های سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات الزامی باشد. مترمکعب ۹۵۵۰۰
۰۴۰۳۰۸ اضافه بها به‌هرنوع عملیات بنایی سنگی خارج از پی، درصورتی که در انحنا، انجام شود. مترمکعب ۱۳۸۰۰۰
۰۴۰۳۰۹ تعبیه درز انقطاع در بنایی‌های سنگی با تمام عملیات لازم و به‌هر شکل. مترمربع ۱۰۹۰۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۳۰۱ نماسازی باسنگ قلوه رودخانه، با ملات ماسه سیمان ۱:۶ به انضمام بندکشی. مترمربع ۲۶۳۵۰۰
۰۴۰۳۰۲ اضافه بهای نماسازی به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، در صورتی که، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شکل موزاییکی اجرا شود. مترمربع ۹۱۲۰۰
۰۴۰۳۰۳ اضافه بهای نماسازی به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، در صورتی که، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شکل موزاییکی درز شده اجرا شود. مترمربع ۱۱۰۵۰۰
۰۴۰۳۰۴ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی با سنگ بادبر. مترمربع ۱۳۳۵۰۰
۰۴۰۳۰۵ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ. مترمربع ۱۸۰۵۰۰
۰۴۰۳۰۶ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی باسنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در تمام رگ‌ها. مترمربع ۲۱۵۵۰۰
۰۴۰۳۰۷ اضافه بها به‌بنایی‌های سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات الزامی باشد. مترمکعب ۸۱۷۰۰
۰۴۰۳۰۸ اضافه بها به‌هرنوع عملیات بنایی سنگی خارج از پی، درصورتی که در انحنا، انجام شود. مترمکعب ۱۱۵۰۰۰
۰۴۰۳۰۹ تعبیه درز انقطاع در بنایی‌های سنگی با تمام عملیات لازم و به‌هر شکل. مترمربع ۹۲۷۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۳۰۱ نماسازی باسنگ قلوه رودخانه، با ملات ماسه سیمان ۱:۶ به انضمام بندکشی. مترمربع ۲۱۴۰۰۰
۰۴۰۳۰۲ اضافه بهای نماسازی به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، در صورتی که، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شکل موزاییکی اجرا شود. مترمربع ۷۴۳۰۰
۰۴۰۳۰۳ اضافه بهای نماسازی به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، در صورتی که، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شکل موزاییکی درز شده اجرا شود. مترمربع ۹۰۰۰۰
۰۴۰۳۰۴ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی با سنگ بادبر. مترمربع ۱۱۶۰۰۰
۰۴۰۳۰۵ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ. مترمربع ۱۵۵۵۰۰
۰۴۰۳۰۶ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی باسنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در تمام رگ‌ها. مترمربع ۱۸۶۰۰۰
۰۴۰۳۰۷ اضافه بها به‌بنایی‌های سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات الزامی باشد. مترمکعب ۶۲۸۰۰
۰۴۰۳۰۸ اضافه بها به‌هرنوع عملیات بنایی سنگی خارج از پی، درصورتی که در انحنا، انجام شود. مترمکعب ۹۵۵۰۰
۰۴۰۳۰۹ تعبیه درز انقطاع در بنایی‌های سنگی با تمام عملیات لازم و به‌هر شکل. مترمربع ۹۱۶۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۴۰۳۰۱ نماسازی باسنگ قلوه رودخانه، با ملات ماسه سیمان ۱:۶ به انضمام بندکشی. مترمربع ۱۴۹۰۰۰
۴۰۳۰۲ اضافه بهای نماسازی به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، در صورتی که، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شکل موزاییکی اجرا شود. مترمربع ۴۷۲۰۰
۴۰۳۰۳ اضافه بهای نماسازی به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، در صورتی که، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شکل موزاییکی درز شده اجرا شود. مترمربع ۵۷۱۰۰
۴۰۳۰۴ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی با سنگ بادبر. مترمربع ۸۳۱۰۰
۴۰۳۰۵ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ. مترمربع ۱۱۰۰۰۰
۴۰۳۰۶ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی باسنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در تمام رگ‌ها. مترمربع ۱۳۱۵۰۰
۴۰۳۰۷ اضافه بها به‌بنایی‌های سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات الزامی باشد. مترمکعب ۴۵۷۰۰
۴۰۳۰۸ اضافه بها به‌هرنوع عملیات بنایی سنگی خارج از پی، درصورتی که در انحنا، انجام شود. مترمکعب ۶۰۶۰۰
۴۰۳۰۹ تعبیه درز انقطاع در بنایی‌های سنگی با تمام عملیات لازم و به‌هر شکل. مترمربع ۵۶۴۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۳۰۱ نماسازی باسنگ قلوه رودخانه، با ملات ماسه سیمان ۱:۶ به انضمام بندکشی. مترمربع ۸۶۴۰۰
۰۴۰۳۰۲ اضافه بهای نماسازی به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، در صورتی که، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شکل موزاییکی اجرا شود. مترمربع ۲۶۶۰۰
۰۴۰۳۰۳ اضافه بهای نماسازی به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، در صورتی که، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شکل موزاییکی درز شده اجرا شود. مترمربع ۳۲۲۰۰
۰۴۰۳۰۴ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی با سنگ بادبر. مترمربع ۴۲۹۰۰
۰۴۰۳۰۵ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ. مترمربع ۵۶۵۰۰
۰۴۰۳۰۶ اضافه بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، برای نماسازی باسنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در تمام رگها. مترمربع ۶۶۸۰۰
۰۴۰۳۰۷ اضافه بها به‌بناییهای سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات الزامی باشد. مترمکعب ۲۲۳۰۰
۰۴۰۳۰۸ اضافه بها به‌هرنوع عملیات بنایی سنگی خارج از پی، درصورتی که در انحنا، انجام شود. مترمکعب ۳۴۲۰۰
۰۴۰۳۰۹ تعبیه درز انقطاع در بنایی‌های سنگی با تمام عملیات لازم و به‌هر شکل. مترمربع ۳۰۹۰۰

 

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور