Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل دوم – عملیات خاکی با دست

۱ – عملیات خاکی به طور معمول، باید به وسیله ماشین انجام شود. در مواردی که به علت کمی حجم عملیات خاکی، یا محدودیت های محل اجرا، انجام عملیات خاکی با دست اجتناب ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورد، اقلام این نوع کارها با استفاده از ردیف های این فصل، برآورد می شود. در صورتی که حجم عملیات خاکی با دست از میزان برآورد شده بیشتر شود، پرداخت مقادیر افزایش یافته با قیمت های این فصل تنها با تایید کارفرما مجاز است.

۲ – عملیات خاکی که به وسیلهدجبر انجام شود و عملیات کوبیدن که با وسایل دستی یا غلطک ها و ویبراتورهای موتوری دستی (غیر خودرو یا کششی) اجرا شود نیز، عملیات خاکی دستی محسوب می شود.

۳ – حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کار و صورت مجلس ها محاسبه می شود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست، تورم یا کوبیدن مصالح هیچگونه پرداختی به عمل نخواهد آمد.

۴ – در این فصل انواع زمین ها به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

۴ – ۱ – زمین های لجنی، زمین هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود، در آن به حدی فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد.

۴ – ۲ – زمین های نرم، زمین هایی هستند که با بیل قابل برداشت باشند.

۴ – ۳ – زمین های سخت، زمین هایی هستند که با کلنگ و دج بر کنده شوند.

۴ – ۴ – زمین های سنگی، زمین هایی هستند که برای کندن آنها چکش های بادی سنگبری یا مواد منفجره نیاز باشد، زمین هایی که در آن قطعات معمولی سنگ (سنگ هایی که با وسایل دستی قابل جابجایی است) توام با خاک یا مخلوط شن و ماسه وجود داشته باشد، زمین سنگی تلقی نمی شوند.

۵ – طبقه بندی زمین با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین می شود.

۶ – ملاک محاسبه عمق، در پی هایی که داخل گود کنده می شوند، تراز کف گود خواهد بود.

۷ – در مواردی که در خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری، کانال کنی و حفر چاه در زمین های غیر سنگی، به قطعات بزرگ سنگ برخورد شود که به تشخیص مهندس مشاور برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعات سنگ باشد، در آن صورت معادل حجم سنگ هایی که شکسته می شوند، خاکبرداری سنگی منظور می شود.

۸ – در مواردی که برای اجرای پی سازی ها و احداث دیوارها، فاصله ای بین دیواره گود یا پی کنیو پی سازی لازم است که در نقشه های اجرایی پیش بینی نشده است، این فاصله در حد نیاز اجرای کار، با تشخیص و تایید مهندس مشاور تعیین و به ابعاد گودبرداری یا پی کنی اضافه می شود. این فاصله اضافی، بعد از اتمام عملیات باید با مصالح مورد قبول مهندس مشاور پر شود و در صورت لزوم کوبیده شود. بهای عملیات یاد شده طبق ردیف های مربوط پرداخت می شود.

۹ – چنانچه خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی،بیش از اندازه های درج شده در نقشه های اجرایی و دستور کارها انجام شود، پرکردن مجدد قسمت های اضافی با مصالح با کیفیت قابل قبول مهندس مشاور و در صورت لزوم کوبیدن آن، به عهدهپیمانکار است و از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد.

۱۰ – هزینه اجرای چوب بست، تخته گذاری و عملیات مشابه که به صورت موقت برای حفاظت ساختمان های مجاور محل خاکبرداری صورت می گید و همچنین، برچیدن آن ها پس از اتمام کار، به عهده پیمانکار است و پرداختی از این بابت صورت نخواهد گرفت.

۱۱ – در عملیات خاکی در سنگ، پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام لازم به منظور تامین ایمنی و انجام عملیات استحفاظی مطابق دستورالعمل ها و مقررات مربوط است و پرداخت اضافی از این بابت صورت نخواهد گرفت.

۱۲ – برای مواردی که آبکشی با تلمبه دستی یا سایر وسایل دستی صورت می گیرد، هزینه ای پرداخت نخواهد شد.

۱۳ – منظور از عمق در ردیف های چاه کنی، فاصله دهانه چاه تا انتهای هر یک از کوره هاست و در صورت تعدد کوره ها، مبنای محاسبه اضافه بهای عمق بیش از ۲۰ متر، طول هر یک از کوره ها به علاوه عمق میله، است و برای هر یک از کوره ها به طور جداگانه، محاسبه و منظور خواهد شد.

۱۴ – نحوه پرداخت حمل خاک به شرح زیر است:

۱۴ – ۱ – در مورد حمل خاک های حاصل از خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی به خارج کارگاه یا خاکریزها، حجم خاکی که حمل می شود، طبق اندازه های محل کنده شده محاسبه می شود و هزینه های مربوط به افزایش حجم یا تورم، در قیمت ها منظور شده و پرداخت دیگری از این بابت به عمل نخواهد آمد. تمام خاک های حاصل از موارد یاد شده، باید در خاکریزها مصرف شوند، عدم مصرف این خاک ها در خاکریزها یا حمل آن ها به خارج کارگاه، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت مجلس، اجرایی است.

۱۴ – ۲ – در مورد خاک های تهیه شده از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه) برای مصرف خاکریزها، حجم خاکی که حمل می شود، برابر حجم اندازه های محل مصرف در نظر گرفته می شود.

۱۴ – ۳ – در مورد خاک های مصرفی در خاکریز از محل خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری یا کانال کنی در شرایط یکسان از نظر نوع مواد، کوتاهترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریز و خاکبرداری، ملاک محاسبه و پرداخت بهای حمل خواهد بود.

۱۵ – ردیف های حمل درج شده در این فصل، برای خاک ها و مواد زایدی که به خارج کارگاه حمل می شوند، یا داخل کارگاه جابجا می شوند، تنها یک بار منظور می شود. به عبارت دیگر، برای انباشتن (دپو کردن) و بارگیری مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت. ولی چنانچه بر حسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد، حمل و بارگیری اضافی با پیشنهاد مهندس مشاور طبق دستور کار و صورت جلسه ای که به تایید کارفرما رسیده باشد، از ردیف های مربوط قابل پرداخت است.

۱۶ – بهای حمل با وسایل دستی، در هر صورت بیش از ۱۰۰ متر قابل پرداخت نیست.

۱۷ – ردیف های حفر چاه، برای چاه فاضلاب نفوذی در نظر گرفته شده است.

۱۸ – در ردیف های ۰۲۰۶۰۱ و ۰۲۰۶۰۲، هرگاه تجهیزات لازم برای انجام آزمایش به روش پروکتور استاندارد فراهم نباشد، می توان به جای تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، تراکم ۹۰ درصد به روش آشتو اصلاحی به کار برد.

۱۹ – چنانچه بارگیری خاک و مواد حاصل از خاکبرداری با دست در کامیون انجام شود هزینه آن بر اساس عملیات بارگیری و حمل با ماشین پرداخت می شود.

۲۰ – هزینه حفاری محل شمع به هر قطر، با وسایل دستی، از ردیف حفر چاه این فصل با اعمال ضریب ۱.۲۰ استفاده می شود.

گروه اول: لجن برداری، خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی

گروه دوم: اضافه بها پی کنی، گودبرداری و کانال کنی

گروه سوم: حفر چاه

گروه چهارم: بارگیری و حمل مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی با هر نوع وسیله دستی

گروه پنجم: تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری، سرند کردن خاک، شن و ماسه، ریختن، پخش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاکریزها

گروه ششم: آب پاشی و کوبیدن خاک های پخش شده

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور