Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در پیمانهاي منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید آیا کارفرمایان می توانند با کاهش حجم عملیات در بعضی از ردیفهاي فهرست بهاي منضم به پیمان باعث کاهش 25 درصد مبلغ پیمان (نسبت به مبلغ اولیه پیمان) و از سوي دیگر با افزایش حجم عملیات در بعضی دیگر از ردیفهاي فهرست بهاء (و یا ردیفهاي قیمت جدید) باعث افزایش 49 درصدي مبلغ پیمان گردند؟ (در این حالت کارفرما مدعی افزایش صرفاً 24 درصد مبلغ اولیه پیمان میباشد و پیمانکار را ملزم به اجراي این دستور میداند)

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در شرایط عمومی پیمان جدید افزایش و یا کاهش مقادیر بطور جداگانه محاسبه میشود و در نتیجه اختیارات کارفرما محدود به حداکثر 25 درصد در جهت افزایش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور جداگانه و 25 درصد در جهت کاهش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور جداگانه میباشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور