Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

آیا هزینه تعلیق به پیمانکار به تعلیق هایی که در مدت اولیه پیمان ابلاغ گردیده پرداخت میگردد یا خیر؟ هزینه هاي بالاسري در دوره تعلیق چگونه محاسبه میگردد؟

  • You must to post comments
Best Answer
-1
1

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي عمرانی که با استفاده از شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده اند، بموجب ماده 49، کارفرما میتواند در مدت پیمان که عبارتست از:

“مدت مندرج در بند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی براساس ماده 30 “، براي یکبار وحداکثر سه ماه کار را معلق کند، بنابراین ابلاغ تعلیق، محدود به مدت اولیه نمیباشد، در ضمن براي محاسبه هزین ههاي بالاسري دوران تعلیق (پیمانهایی که در اسناد و مدارکشان هیچ نوع پیش بینی براي پرداخت هزینه مزبور نشده است) کارهایی که در حین اجرا بطور کامل معلق شد هاند، کارفرما ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه (حاصل تقسیم مبلغ اولیه به مدت اولیه پیمان) را به پیمانکار میپردازد. بنابراین در این حالت خارج قسمت کارکرد نهایی به مدت واقعی انجام کار ملاك عمل نیست.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور