Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

پروژه اي مطابق با ضوابط بخشنامه شماره 142825 / 100 مورخ 1385/8/24 منعقد شده و مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان پس از اجراي پی خاتمه داده شده است.

در جدول ساختار شکست پروژه، درصد ریالی مربوط به فعالیت اجراي صفحه ستون، بولت و متعلقات پاي ستون یکجا آورده شده اند. با خاتمه کار طبق ماده 48، با توجه به اینکه اجراي این فعالیت به طور کامل انجام نگرفته و فقط صفحه ستون و بولت آن نصب گردیده و متعلقات پاي ستون به دلیل عدم اجراي اسکلت، کامل اجرا نگردیده است، هزینه این فعالیت که درصد آن با توجه به جدول شکست کار به طور کامل انجام نشده است، به چه صورت محاسبه می گردد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

در قراردادهاي منعقده براساس ضوابط بخشنامه شماره 142825 / 100 مورخ 1385/8/24، در صورتیکه پیمان مشمول ماده 46 یا 48 شرایط عمومی پیمان گردد، صورت وضعیت قطعی براساس کارهاي انجام شده، درصدهاي موقت و بهاي مصالح پایکار موضوع بند ج ماده 11 محاسبه و قطعی می گردد.

در صورت عدم تکمیل یک فعالیت که درصد مشخصی براي آن در پیوست شماره 2 درج شده است، صرفاً در تعیین دقیق درصد (وزن) اجراي آن فعالیت، می توان از ردیفهاي فهارس بهاي منضم به پیمان استفاده نمود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور