Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در صورتی که ماشین آلات موجود در کارگاه در زمان تعلیق مورد نیاز پروژه نباشد آیا کارفرما میتواند هزینه اي بابت آنها پرداخت ننماید؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
1

در قراردادهاي منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید اگر مطابق شرایط بند (الف) ماده 49 ، کارفرما تعلیق را به پیمانکار ابلاغ نموده باشد، آن تعداد از ماشین آلاتی که با توجه به برنامه زمان بندي اجراي کار مورد نیاز کار باشد ولی از طرف کارفرما براي خروج آ نها از کارگاه به پیمانکار ابلاغی به عمل نیامده باشد و در دوران تعلیق درکارگاه باقی می مانند، اجاره مربوط به دوران توقف ماشین آلات یاد شده طبق بند (ج) ماده 49 پرداخت میشود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور