Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در خصوص پرداخت قیمت مصالح و تجهیزات پايکار در پروژه هاي مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان آیا ضریبی قابل اعمال میباشد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

در پیمانهاي مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و براي اجراي موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه گیري و بهاي آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور میشود.

به استناد مصوبه شوراي عالی فنی به بهاي مصالح فوق فقط هزینه بالاسري پیمان قابل اعمال میباشد و سایر ضرایب قرارداد تعلق نمی گیرد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور