Answered باز
0
0

نظر به اینکه در تفسیر و برداشت موضوع بند ج ماده 16 شرایط عمومی پیمان در خصوص وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجراي کار در فصل هاي مختلف سال، با توجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت مطرح و اعلام گردیده است، موارد زیر مورد پرسش است:

  1. چنانچه پروژه اي در شهر استان باشد، ملاك آمار و اطلاعات از داخل پروژه بوده یا از اطلاعات رسمی اداره هواشناسی استان مربوطه
  2. ملاك درجه برودت هوا در 20 سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد، متوسط و میانگین درجه برودت خواهد بود یا روش دیگري براي محاسبه بایستی در نظر گرفت؟
  • You must to post comments
Best Answer
1
1

در قراردادهاي منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان، وفق ضوابط بند «ج» ماده، پیمانکار تأیید نموده است که از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجراي کار در فصل هاي
مختلف سال، با توجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت، که میتواند از مراجع معتبرنظیر سازمان هواشناسی بدست آید، آگاهی یافته است.

بدیهی است نحوه استنتاج و چگونگی لحاظ آمار یاد شده در امکان اجراي کار در طول مدت اجرا، بر عهده پیمانکار می باشد.

  • You must to post comments
Showing 1 result