Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

یک قرارداد براساس فهرست بهاي واحد پایه رشته شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 81 منعقد گردیده است و طبق ماده (28 – الف) شرایط خصوصی پیمان تهیه زمین محل تجهیز بر عهده پیمانکار است. با عنایت به بند (2 – 7) پیوست 5 فهرست بهاي منضم به پیمان که باید کارفرما هزینه اجاره تهیه زمین را جزء برآورد هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید، در صورتی که هزینه اجاره زمین در هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد نحوه پرداخت به پیمانکار به چه صورت میباشد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

در مورد قراردادهاي طرحهاي عمرانی تابع شرایط عمومی پیمان جدید و منعقده با فهارس بهاي واحد پایه، چنانچه طبق شرایط خصوصی پیمان، تأمین زمین براي تجهیز کارگاه بعهده پیمانکار باشد و هزینه اي بابت اجاره آن در برآورد هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد، هیچگونه پرداختی به عنوان اجاره زمین تجهیز کارگاه به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور