Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

به استناد آیین نامه استانداردهاي اجرایی طرح هاي عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح هاي عمرانی کشور (مصوبه شماره 24525 / ت 14898 ه مورخ 1375/4/4 هیئات وزیران) فهرست بهاي واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازي راهآهن سال 1383 از نوع گروه اول (لازم الاجراء) که به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است ابلاغ گردیده و فاقد فهرست دستمزد نیروي انسانی و هزینه هاي ساعتی ماشین آلات مربوط به آن میباشد. با توجه به تعلیق کارگاه بر اساس ضوابط ماده 49 شرایط عمومی پیمان جدید و نیاز به مشخص شدن دستمزد نیروي انسانی و هزینه ساعتی ماشین آلات براي برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه میشوند، هزینه هاي تعلیق چگونه محاسبه و پرداخت می گردد؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
1

در قراردادهاي طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس شرایط عمومی پیمان، پیوست بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3، در صورت احراز شرایط تعلیق به استناد ماده 49 توسط کارفرما، چنانچه در شرایط خصوصی پیمان روشی براي پرداخت هزینه هاي تعلیق پیش بینی نشده باشد، این هزینه ها بر طبق ماده مذکور تعیین و به پیمانکار پرداخت میشود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور