Clicky
Skip to main content
Answered باز
-1
0

در صورت خاتمه پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به چه صورت محاسبه و پرداخت می گردد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان (پیوست بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3)، در صورتی که پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده شود، نحوه محاسبه هزینه تجهیز به شرح زیر می باشد:

براساس بند (3-5) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه در صورت تامین هر یک از ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه و با توجه به مفاد بند ( 4) دستورالعمل یاد شده هزینه هر یک از ردیفهاي تجهیز و برچیدن کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها محاسبه شده و در صورت وضعیتها درج میگردد.

بنا به شرح یاد شده اگر پیمانی در حین اجراي عملیات پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود، ردیفهایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود.

در ضمن در حالت ابلاغ ماده 48 شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما، با توجه به این که تجهیز کارگاه توسط پیمانکار برچیده نم یشود، بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت نمی شود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور