Clicky
Skip to main content
Answered باز
-1
0

در مقطعی از یک پروژه، کارفرما عملیات را متوقف و خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ نموده است، در این راستا کلیه مفاد ماده 48 شرایط عمومی پیمان در خصوص محاسبه ادعاهاي پیمانکار رعایت گردیده و به جز نحوه محاسبه هزینه مصالح پایکار موجود در کارگاه، سایر بندها با پیمانکار مورد توافق واقع شده است، ولی در خصوص مورد یاد شده پیمانکار ادعا می کند “کارفرما می بایست در پرداخت هزینه مصالح پایکار علاوه بر هزینه مندرج در فاکتور و اعمال ضریب بالاسري قرارداد بر آن، هزینه هاي متعلقه در خصوص بارگیري، حمل و تخلیه مصالح در محل کارگاه را نیز پرداخت نماید به نحوي که ضریب بالاسري قرارداد بر مجموع هزینه فاکتور و هزینه هاي حمل اعمال گردد.

با توجه به شرح فوق، آیا با اعمال ضریب بالاسري قرارداد (به عنوان مثال ضریب 1.3) بر روي هزینه مندرج در فاکتور خرید مصالح پایکار، سایر هزینه هاي متعلقه نظیر بارگیري، حمل و تخلیه مصالح نیز پوشش داده می شود یا خیر؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

در قراردادهاي تابع ضوابط طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس فهرست هاي بهاي واحد پایه منعقد شد ه اند، چنانچه پیش از اتمام کارهاي موضوع پیمان، قرارداد طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه یابد، بهاي مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات براي اجراي موضوع تهیه شده اند براساس نرخ متعارف روز (مورد توافق دو طرف) در تاریخ خرید و صرفاً با اعمال ضریب بالاسري در صور توضعیت قطعی منظور می شود.

در ضمن چنانچه مصالح مزبور طبق ضوابط فهرست بهاي واحد پایه مربوط مشمول پرداخت هزینه حمل باشند، هزینه حمل آن ها طبق ضوابط و براساس ردیفهاي مربوط با اعمال ضری ب هاي مندرج در پیمان (بالاسري، منطقه اي، پیشنهادي پیمانکار و حسب مورد سایر ضریب هاي مربوط ) محاسبه و در صورت وضعیت قطعی درج می شود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور