Clicky
Skip to main content
Answered باز
-1
0

در بند (1-2) بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082 – 1 مورخ 1360/09/02 (نحوه محاسبه تمدید مدت به دلیل تاخیر در پیش پرداخت) براي پرداخت قسط اول رابطه جداگانه اي آورده شده است، در صورتی که کارفرما به هر دلیل قسط اول را یکجا پرداخت نکند نحوه محاسبه مدت تمدید چگونه است؟

  • You must to post comments
Best Answer
2
1

در صورتی که قسط اول پیش پرداخت در چند مرحله پرداخت شده باشد، مدت تمدید ناشی از دیرکرد در پرداخت هر مرحله متناسب با مبلغ آن با استفاده از رابطه مندرج در بند (1-2) بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082 – 1 مورخ 1360/09/02 محاسبه و جمع آنها به عنوان تمدید مدت قسط اول پیش پرداخت منظور می شود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور