Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهره برداري از پروژه دردست احداث خود و کاهش بخشی از هزینه هاي پروژه با استفاده از ضوابط تسریع کار شامل اجراي کار در شب یا اضافه کاري عوامل پیمانکار و … زمان بهره برداري از پروژه را کاهش و در کوتاه ترین زمان ممکن پروژه را تکمیل و آماده بهره برداري نماید. طبق بررسی بعمل آمده توسط مشاور در صورت اجراي کار در شب با یک شیفت اضافی مدت زمان پروژه میتواند حداقل 30 درصد کاهش یابد که خود باعث کاهش بخشی از هزینه هاي اضافی پروژه نیز خواهد شد.

نحوه اعمال و پرداخت هزینه هاي اضافی چگونه خواهد بود؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

چنانچه پیشنهاد کار در شب براي تسریع در کار ( اتمام پیش از موعد کار موضوع ماده 50 شرایط عمومی پیمان جدید) بوده و در ماده (50 – الف) شرایط خصوصی پیمان هزینه تسریع پیش بینی نشده باشد موضوع تجدید نظر در نرخ پیمان محسوب و کارفرما باید براي پرداخت هزینه تسریع (کار درشب و اضافه کاري و …) به پیمانکار براساس بند “ج” لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356، پس از اخذ مجوز لازم اقدام نماید. در ضمن درصورتی که پیشنهاد کار در شب براي جبران تأخیرهاي خارج از قصور پیمانکار، با تشخیص مشاور و تأیید کارفرما باشد، موضوع تابع بند “د” ماده 25 شرایط عمومی پیمان خواهد بود و اضافه هزینه هاي مربوط به کار در شب براساس بند
یاد شده، با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور