پاسخ داده شده بسته
0
0

نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده با درصد تعیین شده براي هر سال، در صورت وضعیتهاي پیمانکاران و صورتحساب هاي مربوط به حق الزحمه مهندسین مشاور به چه صورت است؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به آن، چنانچه واحد مشاوره اي یا پیمانکار طرف قرارداد با دستگاههاي اجرایی قبل از انعقاد قرارداد یا حین ارایه خدمات مطابق با مفاد ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام نمایند و مستندات مربوط به ثبت نام و مشمول بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دستگاه اجرایی ارایه نمایند، کارفرما موظف است مبلغی معادل درصد تعیین شده بابت ارزش افزوده براي هر سال از مبلغ ناخالص هر صورتحساب مشاور، به حق الزحمه اضافه و پرداخت نماید.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه