Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده با درصد تعیین شده براي هر سال، در صورت وضعیتهاي پیمانکاران و صورتحساب هاي مربوط به حق الزحمه مهندسین مشاور به چه صورت است؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به آن، چنانچه واحد مشاوره اي یا پیمانکار طرف قرارداد با دستگاههاي اجرایی قبل از انعقاد قرارداد یا حین ارایه خدمات مطابق با مفاد ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام نمایند و مستندات مربوط به ثبت نام و مشمول بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دستگاه اجرایی ارایه نمایند، کارفرما موظف است مبلغی معادل درصد تعیین شده بابت ارزش افزوده براي هر سال از مبلغ ناخالص هر صورتحساب مشاور، به حق الزحمه اضافه و پرداخت نماید.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور