Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

منظور از بالاترین مقام سازمان کارفرما براي تشکیل هیات سه نفره موضوع بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان چه کسی است؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

منظور از بالاترین مقام کارفرما مورد استفاده در بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3 براي وزارتخانه ها و واحدهاي تابعه، وزیر دستگاه و در دستگاههاي مستقل، که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند بالاترین مقام سازمان کارفرما می باشد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور