Answered باز
0
0

منظور از “امور ساختمانی” در اصلاحیه شماره 20071 / ت 30980 ه مورخ 1383/4/24 بند “ب” ماده 5 مصوبه شماره 42956 / 284931 ه مورخ 1382/8/11 با عنوان آیین نامه تضمین براي معاملات دولتی را در ارتباط با رشته کارهاي عمرانی (تملک دارایی هاي سرمایه اي) مشخص نمایید.

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

عبارت “امور ساختمانی” بند (2) اصلاحیه آیین نامه تضمین براي معاملات دولتی به شماره 20071 / ت 30980 ه مورخ 1383/4/21 در مو رد اصلاح بند “ب” ماده (5) مصوبه شماره 42956 / 284931 ه مورخ 1382/8/11، قابل تعمیم به کلیه فعالیتهاي طر حهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي است.

  • You must to post comments
Showing 1 result