Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در قراردادهاي منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید، حداکثر زمان مشاور براي رسیدگی به صورت وضعیت ماهانه چه مدت است؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

بر اساس مصوبه شماره 3638 / ش ف مورخ 1381/12/18 شوراي محترم عالی فنی، عبارت “تاریخ دریافت از سوي مهندس ناظر” در قسمت اول خط اول صفحه 33 مربوط به ماده 37 شرایط عمومی پیمان به عبارت “تاریخ دریافت از پیمانکار” تبدیل گردیده است.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور