Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

منظور از عبارت”به تناسب مبلغ کار متوقف شده” در ماده 49 شرایط عمومی پیمان در محاسبه هزینه هاي بالاسري پیمانکار در دوره تعلیق بطور واضح چیست؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
1

در مورد قراردادهاي منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید (که در شرایط خصوصی آنها هیچ نوع پیش بینی براي پرداخت هزینه هاي بالاسري پیمانکار براي دوره تعلیق نشده است) چنانچه در مدت پیمان، بعنوان مثال 40 درصد از کار باقیمانده طبق ماده 49 معلق گردد ولی بقیه کار ادامه داشته باشد، کارفرما ماهانه معادل 4 درصد (4 = 40% × 10) متوسط کارکرد فرضی را طبق ماده 49 به پیمانکار میپردازد. توضیح اینکه در صورت ابلاغ تعلیق در مدت پیمان، میزان هزینه بالاسري دوره تعلیق پیمانکار ارتباطی با میزان کار انجام شده در زمان ابلاغ تعلیق ندارد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور